18 novembro 2015

MEMORIAS DUN VALOUTÉS ( X ) AQUELA XENTE

RELATO AUTOBIOGRÁFICO DE JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SUCASAS, ONDE NARRA AS VIVENCIAS DA SÚA INFANCIA E XUVENTUDE NA SÚA ALDEA NATAL: VILARIÑO (AGOLADA). 
Igual que no home, o físico e o psíquico son influenciables, existe unha evidente interrelación do home co medio no que vive. Os homes dun territorio son como son porque, entre outras cousas, móvense nunha paisaxe física concreta, e, ao revés, unhas xeracións transmiten a outras unha cultura, unha forma de seguir convivindo nese espazo material, conservándoo e transformándoo á vez, para desenvolverse máis plena e felizmente.
Ao programar un currículo escolar, imos dividindo en partes a realidade (Ciencias Naturais, Matemáticas, Lingua...), pero tendo sempre en conta unha relación entre estas materias. Algo parecido facemos ao avanzar nestas Memorias: partimos a vida en capítulos ou “aspectos”, tendo presente que hai moitos puntos de contacto entre uns e outros. Non sería posible illar, por exemplo, as xentes ás que en breve me referirei das terras do capítulo anterior.
Centrados xa no aspecto humano, habería que matizar diferenzas entre os individuos e a sociedade. Cada persoa é un ser único, distinto a todos os seus conxéneres, polo cal, sen chegar nunca a unha definición perfecta, poderiamos ir pasando revista a cada un daqueles paisanos que eu coñecía (non, desde logo, nun sentido profundo) e explicando características da súa personalidade; pero é igualmente verdade que, seguindo outro camiño, pódese xeralizar e concluír que todos os membros da sociedade na que eu nacín tiñan unhas formas de ser e de actuar con moitas semellanzas. Optei por esta segunda, fixándome máis no xeral ca no particular, aínda que farei alusión a algúns elementos da comunidade que poderiamos cualificar como personaxes debido ás súas rarezas, teimas, xenialidades..., por ser máis coñecidos que os demais.
Non podemos perder de vista que estamos falando das xentes de Vilariño, unha sociedade rural da primeira metade do século XX, cuxas familias vivían basicamente da agricultura e a gandeiría.
Neste contexto social, había uns poucos que, no sentido estrito, non poderiamos encadralos como agricultores, porque tiñan outra profesión; pero tampouco cabería falar deles totalmente á marxe, porque esoutra profesión adoitaban exercela como secundaria (dedicándolle menos tempo ou ocasionalmente), ou ben, no caso de que algún a tivese como principal, seguramente o resto da familia cultivaba a terra, polo que o que xa había unha dependencia da labranza.
Citemos aquí aos canteiros, especialistas en picar e colocar as pedras para levantar as paredes das casas; os carpinteiros, reclamados para facer mobles ou as partes de madeira das vivendas, e, sobre todo, apeiros de labranza, como carros, arados, gradas...; os cerralleiros, que deambulaban de porta en porta reparando caldeiros e paraugas, ou afiando coitelos e tesoiras; os xastres e costureiras, que confeccionaban distintas pezas de roupa, tanto de faena como de festa; tamén había algún reloxeiro, ao que se levaban os reloxos de parede e de peto; e perruqueiros aos que se ía polas noites; os taberneiros tiñan unha dobre función xa que as tabernas eran á vez tendas de ultramarinos e bares. Os carteiros repartían e recollían as cartas, con frecuencia variable. Algúns profesionais como estes últimos si existían en todas as parroquias; outros, polo menos nunha pequena como a de Vilariño, non sempre era posible atopalos.
E, enumeradas de pasada algunhas desas profesións que imos chamar marxinais, volvamos á de máis peso, a esa da que nunca podemos illar ao habitante rural. A este grupo social habemos de velo en simbiose cos animais e coas plantas. Os labradores, cultivando a terra co seu propio esforzo e o dos animais de tiro, conseguían o necesario para a manutención humana e animal.
Dos animais, a vaca era o de maior relevancia económica, polas súas crías (primeira fonte de ingresos da casa), o leite e os seus derivados e o seu traballo diario no arrastre. En segundo lugar habería que situar o porco: a matanza tiña lugar nos días máis fríos do ano; a carne porcina estaba presente case sempre na mesa.
Os nosos pais contaban que na súa nenez tocoulles levar a pastar numerosos rabaños de ovellas, que eran difíciles de gardar e devoraban cantas herbas e arbustos atopaban ao seu paso; na miña época, con todo, quedaba xa moi pouco gando ovino. Menor presenza tiña aínda o equino: en contadas casas existía algún que utilizaban, preferentemente, para ir ao muíño. No curral aparecían case exclusivamente as galiñas, que se reservaban para matar nalgunha festa e importantes tamén pola produción de ovos.
Ademais había outros animais que, aínda que non xeraban directamente riqueza, cumprían outros servizos. É obrigado sinalar o can, gardián de case todas as casas; a súa principal misión era a de “dar a xente” (ladrar cando algún estraño se achegaba á porta da casa). O can dos meus recordos infantís chamábase “Qusico”, e tiña esa fidelidade cara ao amo que se lles atribúe aos cans. Adoitaba acompañarnos cando iamos coas vacas ou a calquera outro dos traballos do campo, e a min admirábame moito como ao lanzar un obxecto e mandarlle que o fose a buscar, el acudía presto e solícito e traíao na boca ata onde estabamos. Sentín pena o día en que lle sobreveu non se que enfermidade, aínda sendo eu moi pequeno, e nuns días morreu. O gato tíñase para cazar os ratos que tantos destrozos causaban nos celeiros.
Moitos outros animais pululaban ao noso redor; algúns como os xa citados roedores, o escaravello da pataca, etc., había que combatelos por perniciosos; a outros, poñamos por caso a miñoca, aínda que non se lles atribuíse a condición de beneficiosos, si o eran. Popularmente, podíanselles imputar en ocasións calidades que non tiñan, considerando, por exemplo, perigosos os lagartos ou que proporcionaban boa sorte as xoaniñas.
Para as plantas podía facerse unha análise do mesmo tipo, ocupándonos detalladamente desas que eran motivos de constantes coidados (millo, trigo, centeo) aquelas herbas malas que había que combater para que deixasen crecer as boas; as que crecían soas, sen apenas prestarlles atención, pero de gran utilidade, como as árbores produtoras de madeira ou froita ou os arbustos que se rozaban para as cortes.
No medio de tantos seres que loitaban por vivir, afanábanse tamén os homes e mulleres deses poboados pequenos aos que chamamos “A Valouta”.
(A primeira fotografía é do propio José Antonio Fernández Sucasas, onde aparece coa súa familia; as seguintes son da autoría do fotógrafo holandés Ton van Vliet, 1979).

06 novembro 2015

MEMORIAS DUN VALOUTÉS (IX)

RELATO AUTOBIOGRÁFICO DE JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SUCASAS, ONDE NARRA AS VIVENCIAS DA SÚA INFANCIA E XUVENTUDE NA SÚA ALDEA NATAL: VILARIÑO (AGOLADA). 
O millo era outro produto básico na agricultura: transformado en fariña para o gando vacún e porcino, e, en gran, para as galiñas. A fariña milla tamén era algo utilizada no consumo humano, porque nalgunhas casas mesturábase con fariña de centeo para panificar, e noutros fogares ata se elaboraba pan, perfectamente distinguible polo seu sabor e a cor amarela, só con millo.

O millo sementábase ao final da primavera, rotando co centeo, como xa explicamos. Un persoa ía deixando caer as sementes, gran a gran, no suco que abría o arado. O resto do proceso non era tan traballoso como o do centeo, nin esixía esas présas. Agora ben, cando empezaba a crecer, había que cavalo, quitándolle a herba coa sacha, e pouco despois, rendalo de novo co arado, para cubrir algo máis de terra os aínda pequenos talos. E todos estes labores facíanse en xuño, por iso era necesario buscar algúns ocos para compaxinalos coas segas xa descritas de centeo e da herba, coas que coincidía no tempo. Ao terminar o verán, os milleirais agostáronse, e alá por outubro, sen agobios, cada día cortábanse co fouciño unhas poucas plantas e levábanse no carro para algún dos cobertizos da casa para esfollalas polas noites: as espigas recollíanse en cestas e carrexábanse ao hórreo; e os talos secos atábanse en feixes para forraxe das vacas.

Na esfolla ou escarocha participabamos todos, nenos e maiores, e a miúdo algún outro familiar ou veciño que viña axudar. Era un traballo fácil e entretido, e ata podía converterse nun xogo “a ver quen reinaba”. A maior parte das mazarocas eran amarelas, pero había unha pequena porcentaxe de vermellas (ou “raíñas”) ademais dalgunhas aínda máis raras, veteadas; entón, considerábase que ía gañando, “reinando”, o que atopara a última mazaroca vermella. Pero podía haber pequenas trampas: de día, as raíñas distinguíanse pola cor das follas que as recubrían; pero de noite, á luz da lúa ou cunha tenue luz artificial, era máis difícil diferenciar as cores; e aproveitando a escuridade, cando alguén atopaba unha raíña, podía gardala camufladamente ao seu lado, sen esfollar, para facelo ao final, cando xa se terminaron as espigas, e berrar: “raíña!”. Aínda que os demais adoitaban darse conta de que aquel non era un reinado casual, e, en consecuencia, tampouco legal.

A comida típica deste tempo eran as castañas, que empezaban a recollerse a mediados de outubro e podían durar ata pasado o Nadal. Comíanse preferentemente á cea, case como prato único, asadas ou cocidas.
Nestas longas noites, se quedaba tempo, aínda se xogaba a partida ás cartas. Na “Brisca”, de catro ou de seis, había algúns considerados expertos, aínda que non sempre o fosen que levaban o xogo, isto é, dirixían, decatándose primeiro das cartas dos seus compañeiros polos acenos (diversos xestos da cabeza, ollos ou boca) que estes lles transmitían e mandando logo xogar esta ou aquela carta; ao mesmo tempo habían de estar atentos aos contrarios, por se podían captar os seus acenos e descubrir que cartas tiñan. Unhas veces acertaban na dirección e outras non tanto, por iso ao término de cada partida orixinábanse as correspondentes discusións sobre a conveniencia de botar outra carta en tal ou cal xogada; ou pola contra, convíñase en que estivera ben. E xunto a este entretemento que podemos considerar principal, as mulleres facían algún labor doméstico, ou, no pouco tempo libre de que dispoñían, charlaban. Aos máis pequenos pronto lles entraba o sono, con que eran os primeiros en irse á cama; quizais unha ou dúas horas máis tarde, deitábanse os demais.
Un pouco antes que o millo recollíanse as patacas. Nos meus tempos infantís a pataca era un dos compoñentes alimenticios de toda comida: no caldo; para acompañar a verdura, a carne ou os chorizos; en tortilla; patacas fritas con ovos... E, seguramente, o sabor máis especial o adquirise cando se asaban nas borreas (tamén chamadas borrallos, que eran moreas de torróns queimados).

A pataca e o millo, coincidentes no tempo, cultivábanse tamén dunha forma similar; non entanto, as patacas precisaban varias mans de sulfato para evitar que os escaravellos devorasen toda a plantación. Cando a rama se agostaba, co arado de pau abríanse os sucos e recollíanse os tubérculos que estaban á vista, coa man, e despois, removendo a terra coa sacha, aqueles que aínda quedaban algo enterrados. Seguidamente, carrexábanse en cestas ata o carro, e neste á casa, onde a miña avoa, pausadamente, ía separando as grandes, para as comidas diarias de todo o ano, das pequenas ou algo estropeadas, destinadas aos animais.

Descritos os cultivos centrais, poderiamos falar doutros considerados menores, aos que se dedicaba menos tempo, espazo e coidados; ente estes poderiamos contar as verduras (coles, repolos...), guisantes, garavanzos ou fabas. Aos frutais aínda se lles daba menos valor: producían, si, pero sen apenas coidados, en plan case silvestre. Salvo as mazás, peras, castañas e noces, que se recollían e gardaban, as outras froitas (claudias, ameixas, cereixas, pexegos...) comíanse soamente durante o curto lapso de tempo en que permanecían maduras na árbore, pouco máis de quince días.
Sería prolixo enumerar outras serie de traballos non mencionados ata agora, pero que formaban parte dos quefaceres diarios (as mulleres cos seus moitos labores no fogar, os homes botando auga de rego aos prados, por exemplo) ou ocasionais en grao sumo diverso, poñamos por caso, retellar a casa, varrer a folla, extraer o mel e a cera dunha colmea ou construír un carro. A lista sería moi longa, e ata engorroso detallar cada un. Así que, os citados, aínda que non nos poderán dar unha visión total, si serán polo menos representativos e ilustrarán sobre a vida daquelas terras cara a 1960.

Pasamos a outra páxina para ver novas historias nas que tamén poden aparecer referencias a estas ou outros labores campesiños.

25 outubro 2015

TÓPICA DA CASA. Gonzalo Navaza

 Terras que dende o Carrio escorregan ó Arnego, 
zarras, soutos, devesas, pomares, centeeiras, 
pardiñeiros escuros onde funga a curuxa
e o paspallás buliga entre o millo e a veza,

lugares e labores do sangue antepasado, 
barro de que estou feito, raíz, carnaz, carozo,
estribeira da idade, faiado dos antontes,
remoto manancial das bágoas dos meus ollos,

abeirado horizonte da cabal cepa mestra, 
corda deste falar, sabugo destes xornes,
da atávica bigornia chega a calor ó peito
se na luz do serán soletreo os teus nomes

e asoma a cerna á voz conforme os vou dicindo, 
Palmou, Toiriz, Quintá, Besexos, Campo, Carbia,
Portafixón, Mosteiro, Coto de Barrio, O Vento,
Pena Redonda, O Piago, A Ponte da Campaina,

As Seixas, Santo André, O Camballón, Fornelos,
Cercio, Brántega, As Cruces, Galegos, A Goleta,
Bermés, Mouroces, Erbo, O Cello, Val do Carrio, 
Pena Guntín, Abonxo, Cumeiro, Carmoega.

Riolas de romeiros atravesando os séculos 
achegan ata aquí esa ingrávida herdanza.
Coa friaxe do inverno baixan do monte os lobos
a axexaren a xente no bosque das palabras.
(Publicado en Dorna, nº 21, 1995) 


24 outubro 2015

O CASTELO DE CADRÓN (LALÍN)

Aínda a risco de resultar reiterativo, creo que é o momento de aportar datos que poñan de relevo a importancia que a historia lle conferiu á parroquia de Cadrón, co paso do camiño real, coa construción da ponte de Vilariño sobre o Arnego e coa existencia no medievo dunha fortaleza no mesmo lugar, que se recolle na primeira imaxe desta entrada (perdóeseme o retoque fotográfico, feito con medios moi elementais). Hoxe estamos en condicións de poder ofrecer a transcrición dun documento que acredita con total certeza a presenza neste outeiro de O Castelo (Cadrón) da fortificación do señor don Alonsso Gondín de Ventossa. O topónimo é outra certeza. E a microtoponimia quixo chamarlle ás terras que hai na parte baixa do outeiro, na pendente que se incia cara o Arnego, o Sucastelo (todo un tratado de toponimia, esa disciplina da lingua que trata de explicar o significado e a orixe dos nomes de lugar). O devandito documento aparece recollido no libro "Realidade Eclesiástica do Concello de Lalín na época postridentina" da autoría de Xoán Carlos García Porral e Óscar González Murado. A referencia do devandito libro foime facilitada por Antonio Presas García.
Da descrición que se fai do castelo e os seus arredores neste documento do ano 1633  hai unha total coincidencia coa fisionomía do terreo e a proximidade da fortaleza ao camiño real. Na imaxe que segue (foto aérea do Voo americano en 1956) o camiño real segue a liña de asteriscos amarelos.
As fortalezas foron na Idade Media fitos importantes dos camiños (moitas veces xurden por e para os camiños); a súa función era a defensa e control das vías de comunicación e da riqueza que por elas circulaba. E non sería moi arriscado afirmar que se na algunha ocasión se tivese cobrado pontádego na Ponte Vilariño, fose este un imposto recaudado polo señor do castelo de Cadrón.
Queda pois a porta aberta para futuras e máis definitorias pescudas.19 outubro 2015

GOLADA

O título desta entrada non é o topónimo da vila pontevedresa dos Pendellos, aínda que durante un tempo fose usado como tal, produto do descoñecemento da lingua galega e dos mínimos fundamentos da toponimia.
Unha GOLADA, segundo os dicionarios de Estraviz e o Gran Dicionario de Xerais é un porto de montaña ou embocadura dun río entre ladeiras máis elevadas. Vén a ser unha sorte de garganta entre dous montes que a circundan. 
Na imaxe vemos a Golada de Valongo, lugar de paso natural entre o Alto de Valongo e o Alto das Becerreiras, nos Ancares. No mapa topográfico que amosamos na seguinte imaxe aparecen grafiadas e subliñadas as "goladas" das Brañas, da Trapa, de Valongo e de Cardiadelos. Todas no cordal dos Ancares, entre os cumios Tres Bispos, ao norte, e o Penarrubia, ao sur.
Na serra do Courel, os cumios acadan menos altura e os pasos entre dous altos son menos angostos e máis achanzados. No Courel non se denominan GOLADAS, senón CAMPAS.
O topónimo da vila de AGOLADA ten outra explicación ben diferente, non se trata dun paso estreito entre montañas. Xa foi explicado neste caderno amplamente e con reiteración argumentada. O topónimo AGOLADA provén de dous termos latinos AQUAM LATAM, é dicir, "auga levada", "auga conducida". Houbo en Agolada unha construción pétrea, unha condución de auga a un muíño que estaba a medio camiño entre A Zanquiña e O Pontillón. A auga procedía do Regueiro a onde baixaban os mananciais das fontes Barreira, Fontelas, Gorgullós e Fontearcada.

11 outubro 2015

TERRITORIO DA GALICIA CENTRAL

Desde o monte Carrio (espléndida atalaia das terras de Deza), ollando cara o norleste albíscase nitidamente o territorio alto de Agolada, definido esencialmente polos solos graníticos e a presenza do Farelo.
A imaxe recolle a zona que corresponde á conca fluvial do Arnego, no seu tramo medio. Ao lonxe, o territorio de Agolada (coas parroquias de As Trabancas, Ferreiroa, Esperante, Ventosa. Vilariño e Gurgueiro apenas se albiscan)  e en primeiro plano o territorio de Lalín pertencente ás parroquia de Bermés, Palmou, Erbo, Cangas, Cadrón, Parada e Muimenta).
A liña do horizonte (agás os montes da Vacaloura) é un límite natural montañoso, correspondente á Dorsal Galega, entre as provincias de Lugo e Pontevedra, e xa na Idade Media servía de confín ao Condado de Deza.
Este territorio da Galicia central, cunha elevación media superior aos 500 metros sobre o nivel marítimo, ten un clima oceánico-continental, cunha pluviosidade abundante e temperaturas oscilantes pero nunca extremas. A agricultura e a gandeiría foron historicamente as actividades principais das xentes que poboaron  castros e aldeas. O agro sempre agradeceu o esforzo e o bosque prodigouse en froitos, madeira e leña, suficientes para vivir. E paradoxicamente, agora que o rural conta con moitos servizos dos que antes carecía, cada vez máis é un territorio en abandono. Creo que algo estamos a facer mal. Mais non acerto a saber qué.

03 outubro 2015

A ACTUALIDADE DOS PENDELLOS DE AGOLADA

Sen dúbida, Os Pendellos de Agolada están de actualidade permanente. As obras de restauración xa executadas, conseguiron espertar a necesidade de darlle uso a este espazo tan entrañable coma singular. E vanse, aos poucos, incorporando sucesivas actividades, sen que de momento se acerte nun destino concreto e definitivo, como sería o desexable. O Corazón da Artesanía da Consellería de Industria e Turismo, a Mostra de Artesanía do Concello e a Deputación de Pontevedra, o campamento musical, o certame de Percusión de Odaiko, encontro de especialistas do Proxecto Symbios da Consellería deTraballo e Benestar, certames locais ou de asociacións veciñais ... contribúen a espertar ocasionalmente do letargo no que hiberna a este xigante da arquitectura popular.
Alédame moito que o Colexio Oficial de Arquitectos de Pontevedra (COAG) escollese este antigo mercado para celebrar o Día Mundial da Arquitectura. Necesítanse accións de todo tipo para apoiar e reivindicar este recinto ata conquerir a súa plena restauración e a súa posta en uso.
A definitiva restauración, ao meu entender, chegará cando:
- o Paseo da Parranda recupere os seus pendellos-expositores e o nivel orixinal do chan.
- os pavimentos das rúas, prazas e canellas acaden a uniformidade en todo o conxunto.
- se eliminen elementos arquitectónicos disruptivos.
- se recuperen para o dominio público espazos invadidos alegalmente.
- se consiga comprar e musealizar as cabalerizas da "casa da Audiencia".
- se consiga a protección BIC para todas as construcións de feira existentes en Agolada. Que inmenso erro sería perder calquera dos pendellos que aínda hai! O gran activo e atractivo de Agolada chámase PENDELLO.

18 setembro 2015

RECREACIÓN DA ALDEA DE AGOLADA EN 1910

Esta imaxe foi publicada neste mesmo caderno hai xa máis de oito anos. Desde entón percorreu varios recantos de Internet con desigual fortuna e incluso saltou a publicacións en papel sen que mediase permiso ou autorización de ningunha clase. Hai quen pregoa que Internet ten barra libre. A omisión da fonte de onde se toma é, en certa maneira, unha forma de arrogarse a autoría.
A foto non foi tomada por min, pero si hai detrás desta imaxe captada pola empresa madrileña Paisajes Españoles un importante traballo persoal de retoque fotográfico, usando o cursor clonador para debuxar sobre a imaxe orixinal eliminando construcións e recreando outras.
A imaxe pretende ofrecer unha idealización da actual vila de Agolada remontándose no tempo ata 1910. Esa data non está tomada ao chou, nese ano comezouse a construción da estrada N-640 e rompeu a fisionomía daquela aldea variando o eixe sobre o que xiraba a vida dos seus moradores. Esa nova estrada, máis que a importantísima feira que aquí se celebraba e que aínda se mantén no presente cos cambios consabidos, foi o verdadeiro detonante que fixo medrar este enclave. Daquela, as estradas traían xente, non coma na actualidade, que máis ca traer, levan a pouca que queda.
Esta aldea desde 1788 fíxose acreedora dunha nomeada feira. A principal razón que convocou aquí tal evento era a súa situación nun nó de numerosos camiños.
1. O camiño que figura co número 1 podía conducir ás terras de Taboada (pola Aldea do Monte e a Somoza), Rodeiro (polo Alto da Fraga e Adelán) e maiormente a Ourense por Biduieros, Quintela, Laxe (Ventosa) Grixanova, Axiaz, Pedroso, Alemparte, A Rocha, Rañestras, A Pena de Francia, A Gouxa, Coiras, Carballeda, O Reino. Neste punto bifurcábase cara o Carballiño e O Ribeiro pasando por Lousado, Boedes, Lobás, A Piteira, Arcos, etc. e a outra derivación ía cara a Cea e Ourense.
2. O Camiño sinalado na imaxe co número 2 dirixíase a Ferreiroa, A Costa, Laxosa e aquí bifurcábase cara a Ponte dos Cabalos (por onde se podía ir a Lalín ou a O Vento- Bermés) e cara a Gurgueiro.
3. O camiño sinalado co 3 era o máis importante e probablemente o máis antigo dos que aquí arribaban. Conducía á Ponte Vilariño, previo paso polo Canaval, O Coche e Tribás. Pasada a ponte subía a Cadrón, seguía por O Castelo, cruzaba a Ponte das Abellas, chegaba a Cancelas e seguía pola parroquia de Palmou ( A Estrada) e Erbo ( O Barreirón, As Tabernas, Igrexa). Subía a O Vento e seguía por Santiso, Bendoiro (aquí encontrábase co camiño real que comunicaba Ourense con Santiago), Prado, A Borralla ata a Ponte Taboada...Segundo a estudosa dos camiños medievais, Elisa Ferreira Priegue, este é un camiño medieval que xa existía na época romana, onde sería unha vía secundaria.
4. O camiño 4 son na práctica dous camiños, pois a trescentos metros da aldea de Agolada bifurcábase pola esquerda cara a Santiago de Compostela e pola dereita cara a Ponte medieval de Arcediago. O camiño a Compostela pasaba á beira da Zarra de Caldo, chegaba ao Cruceiro onde apartaba o camiño para Carral, seguía por Marcelín, Friufe e a Vila Grande. Pasaba á beira do cruceiro do Covelo, lambía o muro norte da igrexa de Merlín, chegaba a O Valadoiro e dirixíase a Brántega en empinado descenso polo Candeiro. Baixaba ao Sobrado, a Igrexa, Castro, As Torres e chegaba á Ponte medieval de Toiriz. Logo pasaba por As Cruces, Cumeiro, Carbia, Ponte Ledesma....
5. O camiño 5 dirixíase a Borraxeiros (Couso, O Quinteiro, A Ermida, Rego Traveso, Mexide, etc.) bifurcábase cara a ponte medieval de Basadre e a ponte de Ramil previo paso por Amance, Basadroa e tamén valía para ir ás terras de Facha, Chorexe, Santa Mariña, Palas de Rei...
O camiño 6 pasaba por San Mamede de Lamas e tamén por Romariz, As Trabancas, Trascastro, O Marco, Ludeiro, O Castro, Antas de Ulla, Dorra, Esporiz, Monterroso e permitía ir cara a Lugo e Portomarín.
Os camiño 7 era un camiño veciñal, chamado o camiño do Muíño. Igualmente, o número 8 era un camiño de servidume agrícola.
Esta apaixoante historia de camiños queda a medio tecer, pois non me parece este o medio máis axeitado para enumerar o inxente patrimonio arqueolóxico que flanqueaba estas vías, nas que ademais abundaban as tabernas, os cruceiros e a microtoponimia alude a feitos que explican a súa historia.

13 setembro 2015

ACCIÓN GALEGA EN APOIO AO SECTOR LEITEIRO

Permítaseme a ousadía de recrear un poema do insigne poeta cambadés Ramón Cabanillas Enríquez para amosar o meu apoio á digna causa dun agro galego no que o traballo, esforzado sempre, permita vivir con dignidade aos labregos e invite á xente nova que así o queira a seguir habitando o rural para beneficio de toda a sociedade. Por un xustiprezo para o leite e os produtos do agro, que non  quede a mellor parte no intermediario.
Ocorréuseme  que para este cometido podía valer un poema moi coñecido de Cabanillas, pero conviña adaptalo á situación presente. Trátase do poema titulado ACCIÓN GALLEGA, pertence ao libro Da terra asoballada (1917). Trátase dun himno de loita, escrito para a asociación agraria que fundara o crego Basilio Álvarez en 1910. Nel aléntase aos labregos de Galicia a rebelarse contra as estruturas sociais inxustas, como os foros e o caciquismo, que os mantiñan nunha situación de explotación e pobreza. Pasou case un século e a situación aínda non acabou de remediarse.

15 agosto 2015

MEMORIAS DUN VALOUTÉS (VIII). A SEGA DA HERBA SECA

RELATO AUTOBIOGRÁFICO DE JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SUCASAS, ONDE NARRA AS VIVENCIAS DA SÚA INFANCIA E XUVENTUDE NA SÚA ALDEA NATAL: VILARIÑO (AGOLADA). 
A sega da herba era outro dos grandes traballos estivais. Coincidía cronoloxicamente coa do centeo, aínda que o proceso desenvolvíase máis rápido.
O meu pai chamaba para a herba a algúns segadores, xa fose a cambio, como no centeo, ou a xornal. A primeira actividade preparatoria que debían facer estes segadores (gadañeiros) era a de poñer a punto as súas gadañas cravuñándoas,
isto é, adelgazándolles o fío, petándoo cun martelo en forma de aresta encima dunha zafra (ferro para cravar no chan, cunha pequena cabeza plana). Pero, ademais, os segadores ían provistos dun corno de vaca, con auga, colgada da cintura, para meter a pedra coa que era preciso afiar a gadaña cada pouco. Onde o prado era relativamente seco e a herba estaba dereita, os segadores ían en fila, levando cada un un treito (rola) cuxa anchura variaba segundo a capacidade do segador; en cambio, en zonas brañentas -nas que ata os segadores debían calzar botas- , ou onde a herba estaba tumbada por mor da choiva ou ou a saraiba, non se podía segar tan rápido e regularmente, e a herba quedaba desordenada, arremuiñada en moreas. Detrás dos segadores, unha ou dúas persoas estendían a herba con galletas (forquitas); pero non eran necesarias tantas como segadores, como sucedía no caso das atadoras do centeo, senón que unha persoa podía esparexer perfectamente o segado por tres ou catro.
A herba quedaba tendida no prado recubrindo toda a superficie, e, a partir dese momento, o importante era que lucise forte o sol, para que a herba perdese todo o seu verdor. Era perentorio, pois, preservala da auga: se chovía cando xa secara, o feo quedaría descolorido, sen o seu cheiro característico e ata semipodrido, e as vacas non o comerían ben.
A recolleita, polo demais, non era complicada. Un ou dous cargaban a herba no carro, e outro suxeitaba arriba para que non se caese; atábase cun adival e levábase á palleira (cobertizo) ou palleiro (montón similar ao da palla que se facía fóra). As vacas sufrían un gran calvario porque tiñan que arrastrar a carga baixo un sol de xustiza e aguantar os tabaos que as aguilloaban por todas partes.
Para os nenos a parte máis festiva deste traballo estaba na descarga: segundo se ía apilando a herba,  avorcallabámonos e saltabamos nela coma nun gran colchón. Había moito tufo, desprendido das finas sementes do feo, pero isto non impedía que naquela superficie practicásemos todo tipo de piruetas.
Primeiro enchiamos a palleira, e logo amoreabamos a herba que non cabía aquí no palleiro, n’O Nabal, a poucos metros da porta da cociña. Esta pila había que colmala, é dicir, cubrila con palla para que non se mollase; e máis tarde conviña poñerlle por encima unhas ramas longas, como suxeición contra os vendavais. Durante a estación invernal iríanse arrincando feixes de herba diariamente para as vacas.
O amoreamento da herba na palleira era mulido, e por iso prestábase para durmir alí a sesta, e tamén a podían utilizar, ocasionalmente, algúns da casa cando, nunha festa, por exemplo, non se dispoñía de camas suficientes para aloxar pola noite a todos os invitados. Neste mesmo sentido, oíase falar ás veces de que alguén que pasaba por unha aldea, nunha noite de mal tempo en que se lle facía difícil camiñar, buscara algunha palleira para quedarse nela.

A primeira e as tres últimas fotografías que ilustran esta entrada foron obtidas polo fotógrafo holandés Ton van Vliet en 1978. Nela pódese ver a familia de José Antonio Fernández Sucasas recollendo a herba seca. Na penúltima foto, á dereita, figura o propio José Antonio.

06 agosto 2015

MANOEL DA COSTA PARDO, UN VIGUÉS AQUALATENSE

Varias veces teño matinado nos motivos que me levaron e me levan a empregar tantas horas neste caderno ou blog, baleirando nel con moita ilusión o pouco que consigo saber e coñecer da terra que me viu nacer. Nunca conseguín averiguar cales son os estímulos concretos que me animan. Pero é indubidable que as palabras de alento, os comentarios de agradecemento e algúns correos que esporadicamente recibo contribúen a que manteña viva esta páxina.
A principios do mes pasado recibín o seguinte correo e foi un revulsivo e unha alegría neste letargo estival:
Bo día:
Diante de todo parabéns polo seu blog. A miña sogra era da parroquia de Borraxeiros, a miña muller pasou moitos veráns en Agolada, e eu visitei moito as diversas parroquias do Concello, admirando a súa enxebreza.
Cita vostede a Castelao, cando afirma que "Se sodes sentimentais comprenderedes a miña emoción porque a vila natal non é coma todas as vilas". No meu caso Agolada non é a vila da miña infancia pero si dalgún xeito a que me fixo afondar na miña galeguidade.
Moitas grazas polo seu esforzo en conservar esta parte tan importante da nosa identidade coma pobo.
Unha aperta.
Manoel da Costa.
E nun segundo correo, contestando á miña resposta abundaba:
Agolada é para min a aldea que necesita todo galego de cidade, e nos anos sesenta da miña primeira visita un tesouro etnográfico no que eu descubría marabillado a realidade das cousas que lera nos libros.
Agradézolle os parabéns polo blog e a exaltación das terras de Agolada como matria súa de adopción e xoia etnográfica.
Pero sobre todo descubro a unha persoa que non coñecía, os seus vencellos con Agolada e a súa oferta amiga de de colaboración: "comparto ademais da vocación polo ensino e a de encher botellas con mensaxes que botar ao mar virtual de Internet a de facer amigos, actividade esta que me parece unha das mellores da vida, polo que conta conmigo para o que necesites".
No propio correo figuraba a ligazón co Google+ de Manoel da Costa Pardo e iso levoume a querer coñecelo máis. E con agrado comprobo que se trata dun profesor de Electricidade Industrial e Electrónica na Escola de Enxeñería Técnica Industrial de Vigo, con publicacións profesionais, inquedanzas culturais, defensor de causas varias a través da creación dun personaxe virtual "Mirequelledigo" ...
Resumindo, unha alegría e un pracer saber de ti, Manoel. Grazas polo teu apoio. Comprázome na común querencia que temos por Agolada.

17 xullo 2015

MEMORIAS DUN VALOUTÉS (VII). A COCEDURA DO PAN


Relato autobiográfico de José Antonio Fernández Sucasas, onde narra as súas vivencias de infancia e xuventude en Vilariño (Agolada).
Quédanos describir a panificación, último paso para ter xa o pan de cada día na mesa. Para iso había que preparar a masa e o forno.
Para a masa, primeiramente  cribábase a fariña na artesa, deixando ao carón o salvado ou casca do cereal, que se daba aos animais. Despois, a fariña  amasábase con auga, sal e fermento (levadura feita de masa da fornada anterior).
Quentar o forno, de pedra tanto no lar como na bóveda, levaba unhas tres horas. Este labor facíao sempre a miña avoa, quen, coa súa característica parsimonia, ía facendo lume con leña seca de toxo, xesta ou piñeiro, ata que as pedras se poñían brancas. Ela sabía por experiencia que este sinal indicaba que o forno estaba xa suficientemente caldeado para a cocedura. Nese momento, cunhas ramas de loureiro, varríase o lar, botando a cinza e as brasas nunha cavidade que había por baixo, chamada pateira. Cunha pa de madeira plana, redonda e cun mango moi longo, íase introducindo toda a fornada: dúas ou tres bolas, e cinco, seis..., oito moletes de pan. Tamén se podía enfornar algunha empanada, e na súa época, castañas. Ao cabo de dúas horas, podían sacarse, primeiro as bolas, delgadas, e despois os pans.
Igual que cando ía ao muíño, ou na malla, entretíñame vendo todo o proceso de fabricación do pan, sentado á beira do forno, mirando como a miña avoa facía o lume; e esperaba ansioso a que saísen os primeiros pans, para probalos así, recén sacados do forno; era unha pequena festa.